O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หมายเหตุ: บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบปีถัดไป