กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาวิชาทหาร ( Thai Reserve Officer Training Corps Student )

โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ภาพกิจกรรม

ฝึกภาคสนามประจำปี 2562