กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางกนกพร พงศ์ธนากุล
หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา