นางกนกพร พงศ์ธนากุล
หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
นางสุชาดา วังวงค์
ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา