นางพิมพ์ลภัส ทิพโชติ
หน.กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางสาวพรฑิภา มากมูลดี
ครูภาษาไทย
นางสายใจ พลมณี
ครูบรรณารักษ์