1

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  105  หมู่ 1  ถนนชยางกูร  
ตำบลคำอาฮวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์ 49000 โทรศัพท์ 0-4264-0052    
โทรสาร 0-4264-055  e–mail mmw2538@gmail.com
website http://mmw.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา  เขต 22 ( นครพนม – มุกดาหาร )
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ถึงระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
มีเขตพื้นที่บริการ  9  หมู่บ้าน  ได้แก่  1. บ้านคำอาฮวน   2. บ้านเหมืองบ่า  
3.  บ้านคำเขือง  4. บ้านพรานอ้น  5. บ้านโนนสะอาด  6. บ้านเหล่าคราม  
7.บ้านคำเม็ก  8. บ้านดงมัน และ 9. บ้านโค้งสำราญ
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
           โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน  
เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2535  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  93  คน  
เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2538  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดใหม่
ชื่อ “ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ”  และมีผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับดังนี้
           1.  นางเพ็ญศรี     รูปขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน    ผู้บริหารสาขา
           2.  นายยงยุทธ    สายคง   ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน    ผู้บริหารสาขา
           3.  นายเลอศักดิ์   จันเต็ม                                     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
          4.  นายสุรพงษ์    รัตนวงศ์                                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
          5.  นายชาตรี    ประดุจชนม์                                  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน    
          6.  นายวรวิทย์   เมืองโคตร                                   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   
          7.  นายบุญเลี่ยม  บุญศรี                                       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
           8.  นายกาญจน์ธนัฐ์ เติมเกษมศาสนต์                 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
           9. นายวินิจ  พลธะรัตน์                                        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 

 

                   

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
            อักษรย่อโรงเรียน        ม.ม.ว.
            สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน – ฟ้า     
            สีน้ำเงิน หมายถึง     พระมหากษัตริย์
สีฟ้า หมายถึง สีประจำวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันประกาศจัดตั้งโรงเรียน

  คติธรรม              
ปัญญา  สุตวินิจฺฉินี  (ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ได้เล่าเรียน)

ปรัชญา              
          การศึกษาคือ  ความเจริญงอกงามของชีวิต
คำขวัญ              
          บรรยากาศดี  มีความรู้  คู่คุณธรรม  น้อมนำชุมชน
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา        
         “จิตอาสา มารยาทงาม”
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา        
         “เยาวชนต้นกล้าเมืองมุกวิทยาคม”
  ต้นไม้ประจำโรงเรียน              
        ต้นอาฮวน