กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายโกศล คนขยัน
หน.กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
นางจรีพร วงษ์คำ
ครูการงานอาชีพ