Home

Link web

ข่าวประชาสัมพันธ์

[post_grid id=”1465″]

กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
โรงเรียนจัดกิจกรรม ถวายพระพร “สมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.นำโดย นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563
นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ได้มอบหมายให้
นางประยงค์ สินพูน นางพิมพ์ลภัส ทิพโขติ และนายภนุวัฒน์  สุดาชม ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ITA Online สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 20 โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โดยมีประธานในพิธีเปิด คือนายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 
และนายกิติศักดิ์ โสตาภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.22 เป็นผู้กล่าวรายงาน

แกลอรีภาพกิจกรรม

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียน โรงเรียนสุจริต

ถวายพระพร พระชนมพรรษาพระพันปีหลวง

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความโปร่งใสออนไลน์ ITA

รวม Ebook จากสพฐ.

ข้อมูลติดต่อโรงเรียน