นายเจริญทรัพย์ แก้วหาญ
ครูธุรการโรงเรียน
นายทรัพย์ทวีสิน เนตรไร
นักการภารโรง