นายเจริญทรัพย์ แก้วหาญ
ครูธุรการโรงเรียน
นายสมบัติ พลศูนย์
นักการภารโรง