วิสัยทัศน์
    พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่อาเซียน

ปรัชญา           การศึกษาคือ  ความเจริญงอกงามของชีวิต