กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐชวัชร์ กลางประพันธ์
หน.กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ฯ
นายภนุวัฒน์ สุดาชม
ครูคอมพิวเตอร์
นางสาวนิลลัดดา สมศรีสุข
ครูชีววิทยา
นางยุภาลักษณ์ ศรัทธามาก
ครูเคมี
นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณมาโจ
ครูเคมี