แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 : กระดานถาม-ตอบ Q&A
O9 : Social Network
O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
O12 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
O14 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
O18 : E-Service

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O20 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 : นโยบายหรือแแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบ
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

. : ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36 : แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6เดือน
O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

. : : ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 :การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน