นายอำนาจ บุญเติม
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเเรียน
นายภนุวัฒน์ สุดาชม
ผ้กำกับลูกเสือ
นายณัชฐวัชร์ กลางประพันธ์
ผ้กำกับลูกเสือ
นายสมศักดิ์ ชาลี
ผ้กำกับลูกเสือ
นายวิรวุฒิ แสนโสม
รองผ้กำกับลูกเสือ
นางสาวนิลลัดดา สมศรีสุข
รองผ้กำกับลูกเสือ
นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณมาโจ
รองผ้กำกับลูกเสือ
นางสายใจ พลมณี
รองผ้กำกับลูกเสือ