ว่าที่ รท.ราชันย์ เดชคำภู
หน.กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
นายสมศักดิ์ ชาลี
ครูพลศึกษา