นวัตกรรมการบริหารเชิงกลยุทธ์ MUANGMUK Model โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
>> ดูเพิ่มเติมฉบับ Ebook 
– นายวินิจ พลธะรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน