โครงสร้างการบริหารงาน กิจการลูกเสือโรงเรียน

โครงสร้างการบริหารงาน กิจการลูกเสือโรงเรียน

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี, ยุวกาชาด, ผู้บําเพ็ญประโยชน์) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พันธกิจ

1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษา 2554 และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรและนักเรียน ในด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม และจริยธรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบุคลากรและนักเรียน
4. ศึกษา ปัญหา อุปสรรค ในการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้การประเมินผลการเรียนรู้
5. ส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนและบุคลากรให้มีประสบการณ์ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยให้มีการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเข้าค่ายชุมนุมลูกเสือในระดับต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรและลูกเสือในสถานศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ลูกเสือ

ดาวน์โหลดสื่อการสอน/เพลง/เกม ลูกเสือ

ขอบคุณภาพ /ลิงค์ จากเทรนครู/campus-star

ภาพกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมวันวชิราวุธ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด

กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด