นางสาวจรัญญา ไชยพันธ์
หน.กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ฯ
นายภนุวัฒน์ สุดาชม
ครูคอมพิวเตอร์
นางยุภาลักษณ์ ศรัทธามาก
ครูเคมี
นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณมาโจ
ครูเคมี