กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบริสุทธิ์ ศิริปี
หน.กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นางหวานใจ พันธุวรรณ
ครูภาษาต่างประเทศ
นางสาวปาปรียาย์ จันทะวงศ์
ครูภาษาต่างประเทศ