ติดต่อเรา

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม  
ตั้งอยู่เลขที่  105  หมู่ 1  ถนนชยางกูร  
ตำบลคำอาฮวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์ 49000 
โทรศัพท์ 0-4264-0052  
โทรสาร 0-4264-055  
e–mail mmw2538@gmail.com 
website : www.mmw.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา มุกดาหาร

กลุ่มประชาสัมพันธ์ นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชาว มมว.