คำชี้แจง

        1.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
        2.  แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
  ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม         ตอนที่ 2  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน            ซึ่งแบบสอบถามในตอนนี้มีทั้งหมด 19 ข้อ และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ
            ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด          1          คะแนน
            ระดับความพึงพอใจน้อย                 2          คะแนน
            ระดับความพึงพอใจปานกลาง        3          คะแนน
            ระดับความพึงพอใจมาก                 4          คะแนน
            ระดับความพึงพอใจมากที่สุด         5          คะแนน
           ขอความกรุณาท่านอ่านข้อคำถามและทำเครื่องหมาย  /  ลงในช่องว่างของแต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียวและโปรดทำให้ครบทั้ง 19 ข้อ
 3.  ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนในด้าน   ต่าง ๆ โดยรวม  ซึ่งไม่มีผลต่อผู้กรอกแบบสอบถามแต่ประการใด  ทางโรงเรียนจะสงวนคำตอบของท่านไว้เป็นความลับไม่นำมาเปิดเผยและจะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น

                    โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองด้วยดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา
ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจ