วิสัยทัศน์
    ภายในปี 2569 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะหลัก สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับตัวสู่วิถีใหม่

ปรัชญา           การศึกษาคือ  ความเจริญงอกงามของชีวิต

LINE_ALBUM_เมืองมุกโมเดล_๒๒๐๓๒๙