กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและแผนเผชิญเหตุ

          7 มีนาคม 2566  นายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและแผนเผชิญเหตุ โดย เทศบาลตำบลคำอาฮวน อบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย มีการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ  การอพยพเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ  การใช้งานถังดับเพลิงและวิธีการดับไฟ ให้กับครู นักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรในโรงเรียนให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน