หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคคล

– ว 17-2556 การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

-. ว 21-2558 การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

– ว 7-2552 การบรรจุและแต่งตั้งขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

– ว 16-2551 การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

– ว 16-2552 การบรรจุและแต่งตั้งขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

– ว 18-2556 การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

– ว16-2556 การบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ

– การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

– การบรรจุและแตงตั้งขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 

การพัฒนาบุคลากร

– คู่มือการดูแลและพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ก.พ.)

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ

– แนวทางการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

– กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553

– คำสั่ง จบ ที่ 528-2566 ลว. 7 ก.พ. 66 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

– คำสั่ง จบ ที่ 56-2566 ลว. 5 ม.ค. 66 เรื่องให้ข้าราชการรับราชการต่อไป

–  คำสั่ง จบ ที่ 1161-2565 ลว. 7 เม.ย. 65 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

– คำสั่ง จบ ที่ 1162-2565 ลว. 7 เม.ย. 65 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

– กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551

– กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

–  แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

– หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ จบ 0017.5-ว 5264 ลว. 14 ธ.ค. 66 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

– กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินการปฏิบัติราชการ 2566

– ประกาศจังหวัดจันทบุรี ลว. 14 ธ.ค. 65 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตราชการ

การโอน การย้าย ข้าราชการ

– ว 4-2552 การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

– กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2564

– หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ว 13)

– หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ (ว 14)

– หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการ (ว 15)

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

– หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565