จัดกิจกรรม English Camp

โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม นำโดย นายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Camp ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เป็นกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน